Stichting Leefbaar Venhorst

Over Stichting Leefbaar Venhorst
De toekomstvisie van Venhorst het sociaal klimaat en de daarbij behorende sociale infrastructuur in de toekomstvisie niet nader uitgewerkt. Dit terwijl de noodzaak hiertoe steeds groter wordt. Het versterken van de sociale infrastructuur binnen Venhorst kan leiden tot het langer uitstellen van formele ondersteuning en bijdragen om zo lang mogelijk in het eigen dorp te kunnen blijven en te willen wonen.
Het is voor de leefbaarheid van Venhorst van belang dat de sociale infrastructuur versterkt en/ of toekomstbestendig wordt en blijft. Het is belangrijk dat alle inwoners van Venhorst- jong en oud – hieraan een bijdrage kunnen, maar ook enthousiast raken om hieraan een bijdrage te willen leveren.

Stichting Leefbaar Venhorst is op 27-04-2009 opgericht naar aanleiding van het in stand houden van een dorpswinkel. Tot op heden zonder het gewenste resultaat. Vervolgens heeft de Stichting haar activiteiten gericht op een aantal praktische projecten welke gerelateerd zijn aan de “beeldkwaliteit” en “groeninrichting” van Venhorst. Gebleken is dat er in Venhorst ook ander doelen zijn die voor de leefbaarheid van groot belang zijn en ondersteuning en hulp verdienen.
Het verwezenlijken van de oorspronkelijke aanleiding van de Stichting is niet meer het enige waar de Stichting zich op richt. Stichting Leefbaar Venhorst stelt zich als doel zich in te zetten voor de leefbaarheid van Venhorst. Deze doelstelling betekent dat Stichting Leefbaar Venhorst initiatieven ondersteunt welke bijdragen aan de leefbaarheid, maar qua middelen en faciliteiten daartoe niet is uitgerust.

Eind 2012 heeft een groep van acht sociaal bewogen inwoners uit Venhorst zich informeel verenigd met als doel om de sociale infrastructuur in Venhorst uit te werken. Deze groep bestaande uit mannen en vrouwen vanuit diverse leeftijdsgroepen en verschillende achtergrond hebben elkaar gevonden vanuit een gemeenschappelijk gevoel; nl. hoe zorgen we er voor dat de leefbaarheid in Venhorst toekomstbestendig is en blijft. De onderliggende “drive” is gelegen in het gegeven dat leden van deze initiatiefgroep vinden dat er “kansen” liggen die niet “genomen’ worden om de leefbaarheid te versterken. Ook vinden de leden dat er “te veel schotten” zijn waardoor deze kansen onbenut blijven. Al snel blijkt dat de initiatiefgroep heeft een juridisch entiteit nodig heeft om aan de slag te kunnen gaan. Daar de doelstelling van Stichting Leefbaar Venhorst de beoogde doelstelling van de initiatiefgroep omvat is in samenspraak besloten dat Stichting Leefbaar Venhorst het “vehikel’ is waarlangs het Toekomstplan sociale infrastructuur Venhorst, uitgewerkt zou kunnen worden.
zou kunnen zijn om dit thema concreet aan te pakken.
Concreet betekent dit dat de initiatiefgroep als “werkgroep” van Stichting Leefbaar Venhorst aan de slag gaat en de ‘kartrekker” is van dit project.

Hiertoe is het van belang dat sociale verbindingen worden aangegaan tussen de verschillende generaties en met leeftijdsgenoten. Onze overtuiging is dat dergelijke verbanden zullen leiden tot initiatieven welke leiden tot passende steunstructuren die zich door de tijd ontwikkelen om aansluiting houden bij de behoefte en de noodzaak van de inwoners zelf.

Onze opvatting hierbij is dat goed voorbeeld doet volgen. Met andere woorden; als jong geleerd wordt dat het heel normaal is om een handje te helpen of als verantwoordelijkheid te dragen en/ of te nemen , dan zal dit ook uitgedragen worden naar de volgende generaties. Daar waar jong en oud, maar ook leeftijdsgenoten elkaar ontmoeten ontstaat er op natuurlijke wijze (praktische) uitwisseling van kennis en kunde met wederzijds respect en begrip. Het gaat hierbij niet alleen om de “praktische” hand en spandiensten maar ook het nemen van (bestuurlijke) verantwoordelijkheden welke ook nodig zijn om leefbaarheidsvraagstukken ook in de toekomst te blijven oppakken.
Contactgegevens
Stichting Leefbaar Venhorst
Ringbaan 35
5428 GP Venhorst

Geadopteerd door: